Euroopa Liidu fondide poolt rahastatud projektid:

 

 

 

Tselluloosi tootmisjäätmete efektiivne kasutamine (SFOS nr 2.1.0601.11-0056)

Projekti eesmärk

Tselluloosi tootmisjäätmete taaskasutamine võimaldab 95%-liselt ära kasutada tselluloosi tootmises tekkiva lubjašlammi, väheneb keskkonnakoormus saaste vähenemise tulemusena, säästab loodusvarasid (looduslik lubi) ja saavutab Parima Võimaliku Tehnika, mis omakorda tagab jätkusuutliku elukeskkonna nii töötajatele kui kohalikule elanikkonnale.

Projekti lühikirjeldus

Projekti alla kuulub tselluloosi tootmisjäätme lubjašlammi taaskasutamine ning selleks tuleb rakendada täiesti uus tehnoloogia. Tulemuseks on ligikaudu 95% lubjasette taaskasutamine, loodusvarade säästmine ning jäätme koguste vähenemine. Projekti käigus paigaldatakse lubjašlammi filter ning lubjaahi, selle juurde kuuluv seadmestik ning kaks uut hoonet. Projekti kogumaksumus oli ligikaudu 12 miljonit eurot, millest umbes 3,8 miljonit on rahastatud Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi poolt.

Projekt on lõpetatud ning töös alates 31.07.2014.

Kehra prügila kompleksi tavajäätmete ladestusala sulgemine (SFOS nr 2.1.0201.12-0022)

Projekti eesmärk

Projekti eesmärk on keskkonnanõuetele mittevastava Kehra tavajäätmeprügila pindalaga 7 ha sulgemine ja korrastamine ning loodusliku ilme taastamine.

Projekti lühikirjeldus

Prügila korrastamine hõlmab prügilakehale kuju andmist, selle katmist lubjasette, drenaažmati ja pinnasekihiga. Rajatakse gaasi väljutuskohad ja kaetud prügilakeha murustatakse. Korrastatakse prügila piirdekraavid ja äravoolukraav, need kiletatakse ja rajatakse settetiik. Projekti kogumaksumus on ligikaudu 0,6 miljonit eurot, millest toetus moodustab 90%. Toetust maksab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

Projekt lõpetatud 16. juuli 2013. aasta.

KEHRA PRÜGILA TSELLULOOSITOOTMISE TÖÖSTUSJÄÄTMETE LADESTUSALA SULGEMINE
(SFOS NR 2.1.0801.12-0002)

Projekti eesmärk

Projekti otsene eesmärk on põlevkivienergeetika keskkonnanõuete mittevastava prügila sulgemine ja korrastamine vastavalt nõuetele.

Projekti tegevuste lühikirjeldus

Ladestusala (ca 13,2 ha) ümberkujundamine, teenindusteede ning vihma- ja lumesulamisvee kokkukogumiseks kraavide rajamine, ladestusala piirnevate kraavide korrastamine, prügilakeha kasvupinnasega katmine ning murustamine.

Projekti lõpptähtaeg on 31.10.2015.
 

KEHRA PAISU KALAPÄÄS (SFOS NR 2.1.1001.13-0055)
 

Projekti eesmärk

Töö eesmärgiks on Jägala jõe kalastiku seisundi parendamine kalapääsu rajamisega Kehra paisu juurde. Tegevuse käigus parandatakse eelkõige lõheliste, kui ka teiste jões elavate kalade, elu-ja kudemisvõimalusi rändetee avardumise näol.
 

Projekti tegevuste lühikirjeldus

Kehra paisule rajatakse möödaviikpääs (ca 200 m) Jägala jõe paremkaldale.
 

Projekt on lõpetatud ning töös alates 19.09.2014.